Ook Zutphen tekent Regenboog Stembusakkoord

Net als eerder in Deventer ondertekenden ook in de gemeente Zutphen op maandag 21 februari diverse politieke partijen het Regenboog Stemakkoord 2022. De ondertekenaars zetten zich voor de komende vier jaar in voor een diverse en inclusieve gemeente met aandacht voor LHBTI-personen. Het ondertekenen gebeurde in aanwezigheid van Cor en Paul, de ambassadeurs in Zutphen namens COC Deventer e.o.

De volgende partijen hebben het Regenboog Stemakkoord ondertekend: Burgerbelang, CDA, Christen Unie, D66, Groen Links, Kies Bewust Lokaal, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Stadspartij Zutphen Warnsveld en VVD.

Op onderstaande foto’s is te zien hoe de COC-ambassadeurs in Zutphen het akkoord mee ondertekenen; hoe Antje van Dijk namens de Raad het akkoord aanbiedt aan het college van B&W van Zutphen in de persoon van burgemeester Annieke Vermeulen en tenslotte de trotse burgemeester met het getekende akkoord. Alle partijen hebben het akkoord ondertekend en het college heeft het met graagte aangenomen.

In maart zal ook in Apeldoorn een Regenboog Stemakkoord door de plaatselijke partijen worden ondertekend.

REGENBOOG STEMBUSAKKOORD 2022

COC Deventer en omstreken / GEMEENTE Zutphen

De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. De ondertekenaars spannen zich in om in de komende collegeperiode deze maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie uit te voeren.  

1. Inclusief beleid voeren. De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI-personen. In het collegeprogramma wordt een passage opgenomen over LHBTI-emancipatie, concrete voornemens worden neergelegd in een beleidsnotitie of actieprogramma en er is budget beschikbaar. LHBTI personen en belangenorganisaties worden betrokken bij de beleidsvorming en de tussentijdse evaluatie van het beleid. Ook wanneer de financiering van Regenbooggemeenten door de Rijksoverheid onverhoopt zou wegvallen, zet de gemeente het beleid voort en compenseert de Rijksbijdrage. Er worden activiteiten georganiseerd, de gemeente ondersteunt LHBTI-organisaties en de situatie van de groep wordt meegenomen in gemeentelijke monitors. Er is in het beleid bijzondere aandacht voor specifieke groepen zoals trans, intersekse, bi+ en lesbische personen en voor LHBTI personen die te maken hebben met discriminatie op meerdere gronden (intersectionaliteit), bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, of lesbisch en asielzoeker. 

2. Veiligheid bevorderen. De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI personen. Men bevordert dat er bij de politie een aanspreekpunt is en dat expertise wordt versterkt. De gemeente stimuleert aangiftebereidheid en bevordert een goede registratie van anti-LHBTI-geweld en discriminatie. Ook de antidiscriminatievoorziening heeft aandacht voor- en expertise over discriminatie van deze groep.

3. Jongeren steunen. De gemeente zet zich in voor een omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen. De wethouder spreekt basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Onderwijsinstellingen wordt steun en begeleiding aangeboden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken, bijvoorbeeld met voorlichting door LHBTI-organisaties. Activiteiten voor LHBTI-jongeren worden (financieel) ondersteund. De gemeente bevordert dat jeugdzorgmedewerkers, de jeugd-GGZ en jeugd- en jongerenwerkers voldoende expertise over deze groep hebben. De gemeente zorgt dat er voor dak- en thuisloze LHBTI jongeren in de gemeente of de regio deskundige en veilige opvang beschikbaar is.  

4. Potentieel kwetsbare groepen steunen. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin potentieel kwetsbare groepen in de regenbooggemeenschap zich veilig en prettig voelen; denk daarbij aan mensen van kleur, biculturele en religieuze personen, asielzoekers, ouderen, mensen met een beperking, en transgender, intersekse en bi+ personen. Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden (financieel) ondersteund. De gemeente tekent De Nederlandse Intersekseverklaring. De gemeente bevordert dat (ouderen)zorginstellingen LHBTI-vriendelijke en gendersensitieve zorg bieden, bijvoorbeeld met een Roze Loper keurmerk. Ook bevordert de gemeente dat risicogroepen, zoals homo mannen en trans personen, zich snel en kosteloos kunnen laten testen op soa’s. Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTI personen aldaar. In de inburgering is voldoende aandacht voor acceptatie van LHBTI personen en andere vormen van diversiteit. 

5. Zichtbaarheid bevorderen en goede voorbeeld geven. Zonder zichtbaarheid geen acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door evenementen te ondersteunen, door ook foto’s van LHBTI personen te tonen in gemeentelijk informatiemateriaal, door op Coming Out Dag en andere momenten de regenboogvlag te hijsen en met regenboogzebrapaden. De gemeente geeft het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door zich een LHBTI-vriendelijk werkgever te tonen, burgers genderinclusief aan te spreken, op formulieren alleen naar ‘geslacht’ te vragen als dat wettelijk vereist is en te zorgen voor genderinclusieve toiletten in gemeentelijke voorzieningen.

Tags: